Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Zatańcz ze mną jeszcze raz
chce chłonąć każdy oddech Twój ...
— Ostatni
Reposted fromIriss Iriss viachybakpisz chybakpisz
2807 0aea 400
Reposted fromsummerfreeze summerfreeze viaconciencia conciencia
6722 be14 400
Reposted fromlubiewo-- lubiewo-- viaconciencia conciencia
Co z tego, że mamy XXI wiek i coraz lepsze technicznie cywilizacje, kiedy nie potrafimy dotrzeć do drugiego człowieka, a rozwój emocjonalny i duchowy większości ludzi pozostaje w epoce kamienia łupanego. 
— Woody Allen
0251 2005 400
Reposted fromumorusana umorusana viakeeplooking keeplooking
0458 004c 400
Reposted fromexcused excused viamiau-miau miau-miau
Reposted fromtilfeldighet tilfeldighet
3711 794d 400
Reposted frombendem bendem viaRecklessKid RecklessKid
6295 314c 400
Ach, długo jeszcze poleżę
w szklanej wodzie, w sieci wodorostów,
zanim nareszcie uwierzę,
że mnie nie kochano, po prostu.
— M. Pawlikowska-Jasnorzewska "Ofelia"
Reposted fromosiaka osiaka viashutters shutters
Różnica między absolutnym a prawie absolutnym szczęściem jest naprawdę ogromna
— Tomasz Piątek
Najgorsze blizny to te po szczęściu.
— Internet
Reposted frompaaulkaa paaulkaa viajstrbl jstrbl
5429 ce57 400
Reposted fromMeneroth Meneroth viaLightsaber Lightsaber
Odległość nie jest miarą oddalenia.
— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromonlooker onlooker viaconvoitise convoitise
7808 22e3 400
Reposted fromtheolicious theolicious viawsukience wsukience
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl